Udostępnianie dokumentacji medycznej

  1. Ksero dokumentacji medycznej wydawane jest pacjentowi po złożeniu wniosku.
  2. Wzór wniosku znajduje się w rejestracji oraz w postaci pliku PDF do pobrania: WNIOSEK o udostepnienie dokumentacji medycznej.
  3. Dokumentacja medyczna udostępniania jest w następujących formach: do wglądu przy obecności upoważnionego pracownika, termin należy ustalić w dniu złożenia wniosku lub poprzez sporządzenie kopii, termin odbioru należy ustalić przy składaniu wniosku.
  4. Za sporządzenie pierwszej kopii dokumentacji medycznej nie jest pobierana opłata.
  5. Odbiór dokumentacji medycznej potwierdzony jest podpisem przez pacjenta zgodnie ze wzorem załączonego wniosku.
  6. Osoby uprawnione do otrzymania dokumentacji:

Stosownie do zapisów art. 28 pkt. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ zażąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.